Zaujímavé články | Dôležité upozornenie - africký mor ošípaných

Zabíjanie ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu

Podľa § 23 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak

  • bolo zabíjanie zvierat vopred nahlásené príslušnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
  • boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
  • boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,
  • boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb.

Regionálne veterinárne a potravinové správy SR monitorujú domáce zabíjačky ošípaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotredu v regiónoch, ktoré boli stanovené na základe vyhodnotenia rizika výskytu ich pôvodcu u vnímavých voľne žijúcich zvierat.

Do monitoringu na základe pozitívneho výsledku vyšetrenia diviaka z 10.05.2019 v našom okrese Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky listom č. 01617/2019-388 zo dňa 14.05.2019 zaradila aj okres Košice-okolie. V prípade domácich zabíjačiek ošípaných to znamená, že každý chovateľ ošípaných je povinný pri domácej zabíjačke odobrať vzorky bráničných pilierov na vyšetrenie trichinel. Vzorky bráničných pilierov sa odoberajú z obidvoch polovíc tiel domácej ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti o veľkosti lieskového orecha, resp. veľkosti 5 x 5 cm.

Náklady na laboratórne vyšetrenie vzoriek na Trichinellu z odobratých tiel domácich ošípaných zabíjaných u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu budú hradené z rozpočtových zdrojov ŠVPS SR.

Vzorku na laboratórne vyšetrenie trichinel musí sprevádzať sprievodný doklad.

 

Domáce zabíjačky: https://www.svps.sk/zvierata/domace_zabijacky.asp

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat: https://www.svps.sk/zvierata/chovatelia.asp


Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-okolie upozorňuje všetkých občanov - chovateľom ošípaných o bezodkladnej povinnosti:

  • ihneď nahlásiť úhyn ošípanej a podozrenie z nákazy
  • oznámiť vykonanie domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred
  • zaregistrovať všetky chované ošípané, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu

t.č.: 055 / 729 43 91 alebo mobil: 0917 619 674

www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ďalšie články

 
Aktuality