Zaujímavé články | Výzva na predloženie ponuky: „Preložka odtoku z MČOV v obci Nová Polhora“

Predmet zákazky: „Preložka odtoku z MČOV v obci Nová Polhora“

Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác za účelom preložky jestvujúceho potrubia odtoku existujúcej miestnej ČOV. Účelom stavby je odvedenie splaškových odpadových vôd z existujúcej MČOV do recipientu potoka Balka. V dôsledku nefunkčnosti existujúceho vsakovacieho zariadenia je potrebné zabezpečiť iný spôsob vypúšťania odpadových vôd. Z tohto dôvodu je potrebné zrealizovať preložku kanalizácie

Predpokladaná hodnota zákazky: 99 550,00 € bez DPH

Lehota dodania: december 2020

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 04. 09. 2020 do 12,00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.

 

(237.47 kb)
(586.1 kb)

Ďalšie články

 
Aktuality