Oznamy | Územný plán obce - Zmeny a doplnky č. 3 - opätovné prerokovanie

Širšie vzťahy a návrh záujmového územia

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce

Výkres verejného technického vybavenia: zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie, vodné toky

Výkres verejného technického vybavenia: zásobovanie elektrickou energiou a plynom, telekomunikácie

Výkres verejného dopravného vybavenia

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na PP

Výkres verejnoprospešných stavieb

Sprievodná správa

  

UzemnePlany.sk

Zoznam aktualít