Oznamy | Podmienky prideľovania obecných nájomných bytov

Vážení občania,

obec disponuje 18-timi nájomnými bytmi. Vo výstavbe je ďalších 12 dvoj a trojizbových bytov. Byty sú obsadené, ale obec vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie bytu, aby v prípade, ak sa niektorý byt uvoľní, bol poskytnutý ďalšiemu žiadateľovi. Predpoklad dostavby ďalších bytov je rok 2019.

Týmto chceme upovedomiť záujemcov o byty o postupe pri prideľovaní bytov. Podľa VZN č. 02/2016 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného rozhoduje obecné zastupiteľstvo obce Nová Polhora.

Výška nájomného za byt mesačne je vo výške splátky úveru ŠFRB, ktorý bol obci poskytnutý na obstaranie bytov podľa vynaložených nákladov a prepočte na podlahovú plochu jednotlivých bytov. Výška nájomného je navýšená o 15 % splátky úveru. Jedná sa o prostriedky, z ktorých je tvorený fond opráv. Najvyššie nájomné vrátane fondu opráv je cca 165 Eur/mesiac. Energie (elektrina, plyn) si hradí každý nájomca sám, na základe zmluvy s dodávateľom energií. Spotrebu vody a vývoz tekutého odpadu hradí nájomca obci podľa skutočnej spotreby vody na vodomere v byte.

   

Podmienky prideľovania bytov podľa VZN obce sú nasledovné:

Požiadavky na žiadateľa:

  1. fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne,
  2. mladá rodina, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa podmienky príjmu podľa ods. 1.,
  3. žiadateľ musí byť prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt v obci Nová Polhora,
  4. ku dňu podpísania nájomnej zmluvy musí žiadateľ dosiahnuť vek 18 rokov,
  5. žiadateľ musí preukázať, že má stály príjem z trvalého pracovného pomeru, podnikateľskej činnosti, alebo dôchodku,
  6. do zoznamu žiadateľov môže byť zaradený len jeden člen rodiny, to znamená, že v prípade ak žiadosť podajú súčasne manžel a manželka, jeden zo žiadateľov nebude do zoznamu zaradený,
  7. žiadateľ nesmie mať vlastnícky alebo nájomnícky vzťah k inému bytu alebo rodinnému domu,
  8. žiadateľ a osoby s ním bývajúce musia mať splnené všetky záväzky voči obci,
  9. v prípade, že po schválení zoznamu žiadateľov tento nebude obsahovať dostatočný počet žiadateľov na pridelenie všetkých bytov, môže byť do zoznamu žiadateľov zaradený aj žiadateľ s trvalým pobytom mimo obce Nová Polhora, pri splnení ostatných podmienok definovaných vyššie,
  10. žiadateľ, ktorému bude pridelený nájomný byt, je povinný pred podpisom nájomnej zmluvy uhradiť na osobitný účet Obce Nová Polhora finančnú zábezpeku za užívanie bytu: vo výške nájomného za 6 mesiacov, cca 1 000 Eur.

   

K žiadosti, ktorej vzor je v prílohe je potrebné doložiť čestné prehlásenia (viď príloha) aj doklad, ktorý preukáže Váš mesačný príjem a mesačný príjem osôb bývajúcich s Vami v spoločnej domácnosti, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zamestnanec – potvrdenie zamestnávateľa o príjme: aspoň za posledné tri mesiace, živnostník – daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok).

   

V Novej Polhore, dňa 17.07.2018                                      

Anton Šimčák

starosta obce

Zoznam aktualít