Oznamy | Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Nová Polhora zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore, dňa 27. mája 2020 (streda) so začiatkom o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Správa o práci starostu obce
  3. Individuálna výročná správa obce za rok 2019
  4. Záverečný účet obce za rok 2019
  5. Správa audítora za rok 2019
  6. VZN č. 1/2020 o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území obce Nová Polhora
  7. VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Nová Polhora
  8. Rôzne

                                                                                                     Anton Šimčák
                                                                                               starosta obce
 

Zoznam aktualít