Oznamy | Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Nová Polhora zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore, dňa 29. júla 2019 (pondelok) so začiatkom o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Správa o práci starostu
  3. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2019
  4. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce k 30.06.2019
  5. VZN č. 3/2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného
  6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
  7. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – návrh
  8. Rôzne

Anton Šimčák

starosta obce

Zoznam aktualít