Oznamy | Požiarna prevencia počas vykurovacej sezóny

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU KOŠICE-OKOLIE

Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou


Vážení občania

Jesenné obdobie so sebou prináša čoraz viac chladnejších dní, na základe ktorých začína vykurovacia sezóna, pri ktorej dochádza k opätovnému spusteniu vykurovacích zariadení. Medzi takéto zariadenia patria tieto druhy kotlov: na tuhé, plynné a kvapalné palivo a elektrické vykurovacie zariadenia. Pri týchto druhoch vykurovacích zariadení môže byť zlou manipuláciou alebo nedodržaním správnej kontroly spôsobený požiar. Veľmi dôležité je sa držať pokynov, ktoré ustanovujú výrobcovia alebo revízny technik.

Neodbornou manipuláciou, inštaláciou a prevádzkovaním vykurovacích telies, komínov a dymovodov dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiaru. Najčastejšia príčina týchto požiarov je nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem spomenutého asistuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.

Hasiči za účelom eliminácie požiarov v obytných domoch a iných objektoch odporúčajú skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.

Povinnosťou každého majiteľa vykurovacieho zariadenia je zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Kto vykonáva čistenie a kontrolu musí mať na tieto činnosti vyhovujúce nástroje, zariadenia resp. prístroje. Ak čistenie a kontrolu neviete vykonať sami, kontaktujte odborníka – kominára.

Nezabúdajte ani na fakt, že v priestore vykurovacích telies, komínov a dymovodov nesmú byť uskladnené horľavé látky. Je to z dôvodu, že horľavé látky by sa mohli vznietiť pôsobením iniciátora (plameň, iskra, žeravý popol a pod.)

V prípade hroziaceho nebezpečenstva  sa snažte konať pokojne, s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie a až potom majetok. Prípadný požiar čo najskôr ohláste na  tiesňovú linku č. 150 alebo 112. Čas venovaný dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti sa určite mnohonásobne vyplatí.

Dúfame že našimi dobre mienenými radami a odporúčaniami spoločne predídeme vzniku požiarov vo Vašich domácnostiach. Prajeme vykurovacie obdobie bez požiarov a neželaných udalostí a spokojne prežitie zimného obdobia v teple Vášho domova.

oddelenie požiarnej prevencie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie


Zoznam aktualít