Oznamy | Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium

Riaditeľstvo SSOŠ DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov, oznamuje záujemcom o pomaturitné kvalifikačné štúdium, že v školskom roku 2016/2017 otvára tieto študijné odbory:
  • 7518 N 00 – špeciálna pedagogika – špecializačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené pedagogické vzdelanie (stredoškolské)
  • 7649 N 00 – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – kvalifikačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou
  • 7661 N 00 – sociálno‐výchovný pracovník – kvalifikačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou
Štúdium je dvojročné, forma externá večerná. Štúdium je bezplatné.
Vyučovanie prebieha dvakrát v týždni (v utorok a vo štvrtok, od 13,30 do 18,00) a je v celkovom rozsahu: 336 hodín ‐ prvý ročník, 305 hodín ‐ druhý ročník. Štúdium končí maturitnou skúškou. Štúdium začína v týždni po 15. septembri.

Prihlášky je potrebné odovzdať na tlačive ŠEVT – 51 268 0 III/95 ‐ PRIHLÁŠKA na pomaturitné a nadstavbové štúdium na stredných školách. K prihláške je potrebné doložiť kópiu maturitného vysvedčenia a rodného listu, u vydatých žien kópiu sobášneho listu, a zaslať na adresu školy v termíne do 31.5.2016. Odbory sa budú otvárať podľa prejaveného záujmu (minimálne 10 prihlásených na jeden odbor). Uchádzači o štúdium budú pozvaní na pohovor v poslednej dekáde mesiaca august.

Bližšie informácie nájdete na www.sostv.sk alebo telefónom čísle 056 6681 310.

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov
tel.: 056/668 13 10, fax: 056/672 52 01, www.sostv.sk, e‐mail: skola@sostv.sk

Zoznam aktualít